zakladna umelecka skola kezmarok

vnútorný poriadok

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Vnútorný poriadok pre žiakov ZUš je vydaný riaditeľkou školy v zmysle ZP, Organizačného poriadku školy, Prevádzkového poriadku školy, Pracovného poriadku, školského poriadku, Vyhlášky Mš SR o Základnej umeleckej škole 324/2008 Z. z. zo 6. augusta 2008, Vyhlášky Mš SR o Základnej škole 320/2008 Z. z. z 23. júla 2008, MP na hodnotenie a klasifikáciu žiakov Základných umeleckých škôl (schválené Mš SR dňa 29. januára 2004 pod číslom 491/2003-091).

Vnútorný poriadok pre žiakov ZUš je vydaný po prerokovaní v Pedagogickej rade dňa 18.9.2013.

 

 

O B S A H

I. VŠEOBECNÉ POKYNY


II. DOCHÁDZKA ŽIAKOV

III. SPRÁVANIE SA ŽIAKA NA VYUČOVACOM PROCESE

IV. AKCIE ŠKOLY

V. POCHVALY A POKARHANIA ŽIAKOV

VI. NARIADENIA ŠKOLY - POPLATKY


VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIAV súlade s organizáciou štúdia a výchovno-vzdelávacej práce vydávam Vnútorný poriadok pre žiakov ZUš, ktorý je platný od 01.09. 2009 pre žiakov školy.

I. VŠEOBECNÉ POKYNY

1.Žiaci budú oboznámení s týmto Vnútorným poriadkom pre žiakov ZUš a so školským poriadkom tak ako je uvedené v školskom poriadku.

Poučenie o školskom poriadku žiaci potvrdia podpisom.

2.Žiak ZUš je úctivý voči starším, slušne pozdraví pedagógov školy i všetkých jej zamestnancov.

3.Žiak je povinný dbať na čistotu a poriadok v školských priestoroch, ako aj na osobnú hygienu, čisté ruky, ostrihané nechty atď...

4.Do školy nosí iba tie predmety a veci, ktoré potrebuje na vyučovanie, prípadne na ktorých sa dohodne s vyučujúcim.

5.Nesmie nosiť do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie, ani väčšie sumy peňazí, osobitne cenné predmety – za ich stratu je zodpovedný žiak. V prípade straty spíše pedagóg zápis o tomto.

6.Nepoškodzuje zariadenie budovy školy, hudobné nástroje, aparatúru, triedy, sociálne zariadenia a iné školské predmety, či majetok školy.

7.Žiak nosí na vyučovanie požadovaný odev – v TO je povinný dres a piškóty. Žiak je povinný si ho zadovážiť najneskôr do konca novembra daného školského roka.

II. DOCHÁDZKA ŽIAKOV


1.Každý žiak má povinnosť poznať tento školský poriadok a Vnútorný poriadok školy pre žiakov a dodržiavať ho.


2.Žiak chodí na vyučovanie pravidelne podľa rozvrhu hodín najskôr 10 minút a najmenej 5 minút pred začatím vyučovacej hodiny.

4. Žiaci čakajú na vyučujúceho pred triedou potichu, nevstupujú do triedy bez dozoru.

5. Žiak neodchádza z triedy počas hodiny bez vedomia učiteľa, ak potrebuje na toaletu
požiada o súhlas vyučujúceho.

6.Žiak zo školy odchádza bezprostredne po skončení vyučovania, mladší žiaci (prípravný
ročník, 1. ročník a 2. ročník) – podľa plánu dozoru – buď ho prevezme rodič, alebo
pedagóg v školskom klube, alebo odchádza žiak sám na súhlas rodiča.

8.Žiaci, ktorí odchádzajú zo školy sami majú podpísaný súhlas rodiča, ktorý je založený v pláne dozoru.

9.Žiaci, ktorých neprinesú rodičia na vyučovanie majú vypísané súhlasy ako ich príchod prebehne. Ak žiak prichádza zo školského klubu – pedagóg ho prevezme na podpis od vyučujúceho tesne pred vyučovaním.

10.Zdržiavať sa v škole bez dozoru je zakázané.

11.Žiak má prísny zákaz žuvať žuvačku počas vyučovania.

12.Žiak má prísny zákaz používania mobilného telefónu cez vyučovaciu hodinu, žiak si mobilný telefón vypne, alebo prepne na tichý režim.

13.Žiak je povinný navštevovať vyučovanie povinných predmetov vo všetkých ročníkoch príslušného odboru, určené učebným plánom schváleným Mš SR v čase dohodnutom a schválenom v rozvrhu hodín.

14.Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pripravený, nosí si pomôcky na hodiny a žiacku knižku.

15.Žiak si povinne a poctivo robí domáce úlohy – skúša na danom hudobnom nástroji a iné...

16.Žiak je povinný nosiť si prezúvky, či návleky a prezúvať sa vo vestibule školy.

17.Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemôže pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny.

18.Neprítomnosť žiaka na vyučovaní zákonný zástupca písomne ospravedlní v žiackej knižke, dlhodobejšiu neprítomnosť (škola v prírode, lyžiarsky výcvik, hospitalizácia, liečenie a pod...)nahlási rodič vyučujúcemu vopred.

19.Ak vymeškané hodiny nebudú písomne ospravedlnené, vyučujúci môže neprítomnosť žiaka považovať za neospravedlnenú.

20.Neprítomnosť žiaka aj na kultúrnych podujatiach, či súťažiach je zákonný zástupca povinný oznámiť včas učiteľovi hlavného predmetu osobne, telefonicky alebo písomne.


21.V areáli školy nie je dovolené z bezpečnostných dôvodov používať kolieskové korčule, skejty, jazdiť na bicykli alebo na iných dopravných prostriedkoch.

22.Žiak dochádza na vyučovanie, koncerty, kultúrne podujatia školy a súťaže s takým časovým predstihom, aby sa mohol pripraviť na vyučovanie, podujatie a pod.
III.SPRÁVANIE SA ŽIAKOV NA VYUČOVACOM PROCESE


1. Žiak na požiadanie pedagóga je povinný priniesť kostým, prípadne vhodný odev na konkrétne vyučovacie hodiny (platí pre TO ).


2. Každý žiak sa svedomito a systematicky pripravuje na vyučovacie hodiny, ktoré v ZUš navštevuje.

3. Žiak udržuje svoje pracovné miesto a jeho okolie v čistote a poriadku.


4. Triedu alebo pracovné miesto môže žiak opustiť len so súhlasom vyučujúceho.

5. Pred začiatkom vyučovacej hodiny žiak zaujme svoje miesto v triede a pokojne očakáva príchod vyučujúceho.

6. Žiak sa na vyučovaní správa slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, aktívne a tvorivo pracuje, nevyrušuje.

7. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.

8. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil alebo nevypracoval domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začatím hodiny a uvedie dôvod svojej nepripravenosti.


9. Manipulovať s didaktickou technikou, svetelnými vypínačmi, oknami, žalúziami, zrkadlami na TO,VO,HO môžu žiaci len so súhlasom pedagóga a pod jeho dozorom.


10. Pri vstupe a odchode dospelej osoby z učebne žiaci pozdravia na pokyn vyučujúceho. Na hodinách pri písaní kontrolných prác žiaci nezdravia.

11. Všetky písomnosti, potvrdenia, či platenie školného si žiaci vybavujú prostredníctvom pedagóga hlavného predmetu.

12. Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.

13. Počas prestávky sa riadia žiaci pokynmi vyučujúceho.

14. Žiaci neotvárajú okná bez prítomnosti vyučujúceho. Nie je dovolené z okien sa vykláňať a vykrikovať.

15.Žiak bez vážnych dôvodov vyučovanie nevynecháva. V TO ak žiak nenavštevuje všetky hlavné povinné predmety svojho ročníka –pri vynechaní 6 hodín triedny pedagóg (bez ohľadu na plnú účasť v nepovinných predmetoch – voliteľných) pošle upomienku vo forme sms rodičovi, ak ani po tejto sms dieťa nezačne navštevovať hlavné predmety, pedagóg pošle rodičovi písomnú upomienku podpísanú riaditeľkou, v ktorej bude uvedené podmienečné vylúčenie žiaka z daného študijného odboru. Ak ani po tejto upomienke žiak nezačne navštevovať hlavné predmety – bude nasledovne zo školy vylúčený.

16.Takisto ako v TO, ak vynechá viac hodín žiak v inom odbore – postup je rovnaký ako v bode 15.

17. Pred každou akciou školy, kde sa vyžaduje vycestovanie mimo mesta školy je potrebný súhlas rodiča o účasti žiaka na tomto podujatí.

18. Za hrubé porušovanie školského poriadku sa bude tiež považovať i vedomé ubližovanie spolužiakom, vedomé poškodzovanie školského majetku a krádeže.


19. Papiere a rôzne odpadky odhadzujú žiaci do košov. Je zakázané rozhadzovať odpadky po chodbách, záchodoch alebo hádzať odpadky do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a inak znehodnocovať, znečisťovať, či ničiť prostredie školy i školského dvora.


20. Žiak, ktorý má individuálne hodiny, či jednorázovú výučbu- to znamená nemá po vyučovacej hodine žiadnu ďalšiu výučbu, je za seba zodpovedný na chodbách školy sám.
Jeho povinnosťou je po vyučovaní čím skôr opustiť priestory školy. Prípadné postupy dopĺňa plán dozoru školy.


21. Učebnice, notový materiál, knihy a zošity každý žiak udržuje v čistote a je povinný zabrániť ich poškodeniu. Ak žiak v priebehu šk. roka poškodí školskú knihu, noty, musí zaplatiť podľa percentuálneho určenia. V prípade straty vypožičanej pomôc-
ky je žiak povinný uhradiť ju v plnej výške.

22. Všetky vypožičané školské predmety (učebnice, nástroje, kostýmy, knihy, noty atď.)
vráti žiak škole na konci každého školského roka.

23. Žiak podpíše záznam o vyhotovení kostýmu, v ktorom bude účinkovať a prečíta si všetky podmienky v tomto zázname.

24. Rôzny majetok ZUš si žiak vypožičia na škol. rok na podpis.

25. Žiaci TO majú povinnosť starať sa o kostým, ktorý je žiakovi ušitý a v prípade jeho straty musia zaplatiť jeho celú sumu.
-na konci školského roka žiaci TO majú povinnosť kostým, ktorý im škola dala vrátiť späť.
- ak sa žiak rozhodne kostým, ktorého určitú čiastku platila škola, si ponechať – môže tak urobiť, len po vyplatení jeho stanovenej čiastky , ktorú určí škola, aby sa kostým odkúpil od školy.
-ak žiak vráti poškodený kostým – musí vyplatiť škodnú čiastku určenú školou.

26. Rodič sa môže zúčastniť vyučovacej hodiny len so súhlasom vyučujúceho danej hodiny.

27. Vyučovacie hodiny neodučené z dôvodu žiakovej neprítomnosti sa nenahrádzajú.

28. Odkazy školy rodičom píše triedny učiteľ do žiackej knižky.

29. Žiak je hodnotený podľa zákona č. 596/2003 Z.z. a vyhlášky Mš SR č. 324/2008, § 8.
Klasifikácia je štvorstupňová:
1-Výborný, 2- chválitebný, 3- uspokojivý, 4- neuspokojivý
Celkové hodnotenie: prospel s vyznamenaním, prospel, neprospel

30. V súlade s metodickými pokynmi Mš SR o hodnotení a klasifikácii žiakov ZUš môže mať žiak hodnotenie výborný len v prípade, že pravidelne (v danom polroku) verejne vystupuje. Opravné skúšky z povinných predmetov v prípade klasifikácie neuspokojivý sa konajú posledný týždeň prázdnin. Z hlavného predmetu nie je možná opravná skúška, žiak nemôže v štúdiu pokračovať.

31. Mimoriadne nadaný žiak môže byť zaradený do formy tzv. rozšíreného vyučovania, podľa učebných plánov a osobitných učebných osnov. Túto formu schvaľuje riaditeľ školy na základe odporúčania učiteľa hlavného predmetu a Umeleckej rady školy po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky. Žiak v rozšírenom vyučovaní sa pravidelne verejne prezentuje na verejných koncertoch školy a súťažiach.

32. Po úspešnom vykonaní záverečnej komisionálnej skúšky v zmysle platných učebných osnov a plánov a po úspešnom verejnom vystúpení sa žiak stáva absolventom príslušného stupňa a odboru ZUš.

33. Žiak môže z vážnych dôvodov prerušiť štúdium len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a so súhlasom riaditeľa školy len k 31. januáru alebo 30. júnu príslušného školského roka ( maximálne na jeden školský rok), alebo zo zdravotných dôvodov.

34. Žiak môže zo školy vystúpiť iba k polroku, alebo na konci školského roka ako je uvedené v školskom poriadku na základe odhlášky podpísanej rodičom.

35. Žiak, ktorý sa zúčastní najmenej dvoch hodín v danom polroku a má podpísanú prihlášku, jeho zákonný zástupca je povinný uhradiť plnú čiastku sumy na celý polrok. Ak tak neurobí – poruší závažne školský poriadok ZUš.


IV. AKCIE ŠKOLY

1. Na interných koncertoch, verejných koncertoch, kultúrnych akciách, výstavách v galériách, divadlách, súťažiach dodržiavajú žiaci pokyny vedúceho pedagóga a ostatných pedagogických zamestnancov. Rovnako dodržiavajú termín, miesto a čas sústredenia sa.

2. Žiak môže vymeškať vyučovanie a kultúrne podujatia školy len pre chorobu, vážnu udalosť v rodine, pre veľmi nepriaznivé počasie a neočakávané dopravné situácie.

3. Žiakom je prísne zakázané na akciách školy fajčiť, piť liehové nápoje, prechovávať a užívať drogy a omamné látky. Porušenie tohto bodu sa berie ako hrubé porušenie správania žiaka.

4. Pri organizovaní podujatí mimo školy je nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné predpisy.

5.Akcie školy ( verejné koncerty, divadelné predstavenie, výstavy a pod..,) sú súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu.

6. V prípade bezdôvodného vymeškania súťaže, vystúpenia organizovaného školou (postup podľa školského poriadku) – sa oznámi rodičovi upomienkou toto porušenie školského poriadku a viac sa s dieťaťom na akciách nepočíta.

7. Na verejnom kultúrnom podujatí môže žiak účinkovať len so súhlasom učiteľa hlavného predmetu - ním naštudovanou kompozíciou alebo ním schváleným kultúrnym programom.

V. POCHVALY A POKARHANIA ŽIAKOV


1.Pochvaly a pokarhania – pedagógovia sa riadia podľa pokynov školského zákona.

2.Za mimoriadny prejav aktivity, či úspech môže žiakovi škola udeliť :
a) nižší stupeň pochvaly – triednym učiteľom pred kolektívom žiakov a udelením diplomu za snahu, či konkrétnu aktivitu

b)vyšší stupeň pochvaly – ocenením riaditeľkou školy pred kolektívom žiakov(podľa jej uváženia – diplom, pohár, materiálna cena)

c)najvyšší stupeň pochvaly – ocenením riaditeľkou školy pred kolektívom podľa bodu b) a udelenie zvýhodnenia nejakej z povinností tohto žiaka podľa uváženia riaditeľky.

3.Za mimoriadne vzorné študentské výsledky a veľmi úspešné vykonanie záverečných skúšok, možno získať mimoriadnu odmenu, ktorú sa rozhodne udeliť riaditeľka v zmysle ňou stanovenej hodnoty a formy.

4.Za porušenie školského poriadku bude žiakovi uložené opatrenie na posilnenie disciplíny.

a)nižší stupeň I– napomenutie vyučujúcim (za zabúdanie pomôcok, nepravidelnú dochádzku a prípravu na vyučovanie)
- informovanosť rodiča prostredníctvom ŽK

b)nižší stupeň II- pokarhanie riaditeľkou školy po schválení v PR a informovanosť rodiča prostredníctvom ŽK

b)vyšší stupeň I –napomenutie vyučujúcim prostredníctvom sms rodičom a prostredníctvom ŽK (za vymeškávanie hlavných predmetov, závažnejšie porušenie školského poriadku)

c)vyšší stupeň II – zaslanie rodičom upomienky, či upozornenia (zároveň sa v tomto dokumente rodičom stanovia sankcie žiaka, prípadne opatrenia na danú situáciu)

d)najvyšší stupeň – vylúčenie žiaka zo školy

 

VI. NARIADENIA ŠKOLY - POPLATKY

1. Žiak je povinný uhradiť školné v stanovenom termíne:
Do 15.10. – za mesiace: september – január
Do 30.01 – za mesiace: február – jún

2. Žiak je povinný uhradiť poplatok ZRPš do 30. 01. za celý školský rok.

3.Riaditeľ školy môže znížiť výšku poplatku v prípade žiakov – 3 a viac súrodencov, v prípade rodiča samoživiteľa - na základe žiadosti. O ostatných úľavách školného z dôvodu sociálnej núdze môže rozhodnúť iba zriaďovateľ podľa zákona 245/2008, §49, ods. 6.

3.Ak rodič nie je schopný zaplatiť školné v hodnote stanovenej školou, môže mu riaditeľ povoliť dve splátky školného v danom polroku.

4.Žiak dopláca na kostým, cestovné na súťaž, či vystúpenie školou stanovenou sumou. (škola platí danú sumu v istej čiastke a žiak dopláca len časť nákladov).

5.V prípade odkúpenia kostýmu, či straty kostýmu žiak vypláca škole vypočítanú sumu, ktorú stanoví riaditeľka školy.


VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmeny vo Vnútornom poriadku pre žiakov ZUš schvaľuje riaditeľka školy po prerokovaní na pedagogickej rade školy.
2. Ruší sa platnosť školského poriadku z dňa 01.02.2008 a platnosť Vnútorného poriadku školy zo dňa 01.01.2008.
3. Tento Vnútorný poriadok pre žiakov ZUš nadobúda účinnosť 01.9.2009.


Schválené Pedagogickou radou v Kežmarku, 26.08. 2013


« predošlá  |   HORE  |   ďalšia »Základná umelecká škola © Kežmarok 2010, Powered by cmsimple, graphics by zemk.com, Login