zakladna umelecka skola kezmarok

školský poriadok

Základná umelecká škola Petržalská 21, Kežmarok


 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

školský poriadok je vydaný riaditeľkou školy v zmysle ZP, Organizačného poriadku školy, Prevádzkového poriadku školy, Pracovného poriadku, Vnútorného poriadku školy pre žiakov, Vyhlášky Mš SR o základnej umeleckej škole 324/2008 Z. z. zo 6. augusta 2008, Vyhlášky Mš SR o základnej škole 320/2008 Z. z. z 23.júla 2008, MP na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných umeleckých škôl (schválené Mš SR dňa 29. januára 2004 pod číslom 491/2003-091).

 

O B S A H


I.VŠEOBECNÉ POKYNY

II.PRÁVA ŽIAKOV

III.POVINNOSTI ŽIAKOV, DOCHÁDZKA, SPRÁVANIE SA, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA,VÝCHOVNÉ OPATRENIA

III. NARIADENIA ŠKOLY

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


V súlade s organizáciou štúdia a výchovno-vzdelávacej práce vydávam školský poriadok, ktorý je platný od 02.09. 2010 pre žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.
Pre žiakov je platný osobitne Vnútorný školský poriadok pre žiakov vydaný riaditeľkou školy, ktorý dopĺňa školský poriadok a je platný od 01.09.2010.

I. VŠEOBECNÉ POKYNY


1.Žiaci budú oboznámení s týmto školským poriadkom a Vnútorným školským poriadkom pre žiakov nasledovne:

- žiaci hudobného odboru – Pš, I. stupňa základného štúdia - na prvej
vyučovacej hodine hudobnej náuky
žiaci VO, TO– na prvej vyučovacej hodine
žiaci II. stupňa základného štúdia a šPD - na prvej vyučovacej hodine individuálneho vyučovania
Rodičia - na prvom rodičovskom združení v príslušnom školskom roku.

Poučenie o školskom poriadku žiaci potvrdia podpisom.

2. Vyučovanie na škole sa začína rôzne podľa rozvrhov jednotlivých odborov, pri individuálnom štúdiu po dohode zo žiakom.

3. Prestávky trvajú:
a/ 15,10,alebo 5 minút (podľa rozvrhu)

4. O dochádzke a prospechu žiaka sa môžu rodičia informovať:
- pred alebo po vyučovaní - v individuálnom vyučovaní
- pred alebo po vyučovaní - v skupinovom vyučovaní
(obe možnosti však nesmú ovplyvňovať vyučovanie ďalších žiakov)
- na rodičovskom združení
- v závažných prípadoch u riaditeľky alebo zástupkyne riaditeľky školy
5. Na verejnom kultúrnom podujatí môže žiak účinkovať len so súhlasom učiteľa hlavného predmetu - ním naštudovanou kompozíciou alebo ním schváleným kultúrnym programom.
6. Ku všetkým učiteľom, zamestnancom školy a dospelým osobám v škole sa žiaci správajú zdvorilo, slušne a pri stretnutí pozdravia.
7. Aktuálne informácie pre rodičov a žiakov budú vždy včas zverejňované na hlavných nástenkách školy a elokovanom pracovisku a po zriadení na internetovej stránke školy.
8. Zákonný zástupca môže komunikovať s riaditeľstvom v čase konzultačných hodín.

II. PRÁVA ŽIAKOV

1.Každý žiak má právo poznať svoje práva a povinnosti, ktoré upravuje tento školský poriadok a Vnútorný školský poriadok pre žiakov.

2.Žiak má právo:

1. na primeraný výklad učiva, zrozumiteľné pretlmočenie obsahu diela;

2. k študovanému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď;

3. na omyl;

4. vedieť termín skúšania;

5. na objektívne hodnotenie;

6. na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov;

7. vhodným a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek;

8. sedieť s kým chce, pokiaľ svojim správaním neruší učiteľa alebo spolužiakov
(na hodinách kolektívnych predmetov); na komornej hre alebo súborovej hre
žiaci sedia podľa nástrojového obsadenia; TO a vo VO spolupracujú podľa
charakteru určenej či zvolenej témy a podľa typu zverenej úlohy;

9. na dodržiavanie "Deklarácie práv dieťaťa" prijaté UNESCOm 20. novembra 1959,

10. na rešpektovanie zdravotných problémov, náboženského cítenia,

11. každý žiak má právo zúčastňovať sa mimotriednych a mimoškolských podujatí organizovaných školou.


III.POVINNOSTI ŽIAKOV

1.Každý žiak má povinnosť poznať tento školský poriadok a Vnútorný poriadok školy pre žiakov a dodržiavať ho.
2.Žiaci sú povinný nosiť si do školy žiacku knižku a učebnice.

 

Čl. 1

Dochádzka žiakov do školy

1.Žiak je povinný navštevovať vyučovanie vo všetkých predmetoch príslušného odboru,
určené učebným plánom v čase dohodnutom a schválenom v rozvrhu hodín.

2.Žiaci prichádzajú na vyučovanie včas (najskôr 10min. pred vyučovaním a najneskôr 5 min.
pred vyučovaním).

3. Žiak môže vymeškať vyučovanie a kultúrne podujatia školy len pre chorobu, vážnu udalosť v rodine, pre veľmi nepriaznivé počasie a neočakávané dopravné situácie.

4. Neúčasť na vyučovaní je zákonný zástupca žiaka povinný písomne ospravedlniť v žiackej knižke.
Žiak je povinný predložiť žiacku knižku s písomným ospravedlnením vyučujúcemu bez vyzvania na nasledujúcej hodine. Odporúčame rodičom, aby pravidelne sledovali žiacku knižku a potvrdili to podpisom.

5. Ak vymeškané hodiny nebudú písomne ospravedlnené, vyučujúci môže neprítomnosť žiaka považovať za neospravedlnenú.

6. Neprítomnosť žiaka aj na kultúrnych podujatiach, či súťažiach je zákonný zástupca povinný oznámiť včas učiteľovi hlavného predmetu osobne, telefonicky alebo písomne.

7. Zákonný zástupca žiaka môže požiadať o uvoľnenie z vyučovania:
Na jeden deň - uvoľňuje vyučujúci
Na viac dní - uvoľňuje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti.

8. Žiak chodí do školy vhodne a čisto upravený.

9. Žiak chodí do školy pripravený.

Čl. 2

Príchod žiakov do školy

1.Sídlo ZUŠ na CZŠ Petržalská 21 je otvorené doobedu aj poobede. Vchod do ZUŠ je odzadu od telocviční.
Elokované pracovisko ZŠ Dr. Daniela Fischera je otvorená z dôvodu doobedňajšieho vyučovania a po 17.30 hod. otvára budovu pedagóg ZUš, ktorý čaká na žiakov pred vyučovaním.
2. V škole je zavedené prezúvanie. Žiaci sa prezúvajú vo vstupnej chodbe. Odev a obuv si žiaci z bezpečnostných dôvodov nosia so sebou do učebne prípadne si uložia šaty do šatne. Žiaci nesmú chodiť v prezuvkách mimo budov školy.
3. V areáli školy nie je dovolené z bezpečnostných dôvodov používať kolieskové korčule, skejty, jazdiť na bicykli alebo na iných dopravných prostriedkoch.

Čl. 3

Správanie sa žiakov na vyučovaní

1. Žiak dochádza na vyučovanie, koncerty, kultúrne podujatia školy a súťaže s takým časovým predstihom, aby sa mohol pripraviť na vyučovanie, podujatie a pod.

2. Na vyučovanie nosí žiak požadované pomôcky, materiály a požadovaný druh odevu. Žiak dbá o svoju osobnú hygienu a nosí so sebou nevyhnutné hygienické potreby.

3. Žiak obzvlášť na TO nosí povinne dres a charakteristickú obuv - piškóty. Na požiadanie pedagóga je povinný priniesť kostým, prípadne vhodný odev na konkrétne vyučovacie hodiny).

4. Žiaci sú povinný nosiť si do školy žiacku knižku a učebnice.

5. Každý žiak sa svedomito a systematicky pripravuje na vyučovacie hodiny, ktoré v ZUš navštevuje.

6. Žiak udržuje svoje pracovné miesto a jeho okolie v čistote a poriadku.

7. V triede a v školských priestoroch zachovávajú čistotu a chránia školský majetok, šetria učebné pomôcky a učebnice. Ak spôsobia škodu, sú povinní ju nahradiť.

8. Triedu alebo pracovné miesto môže žiak opustiť len so súhlasom vyučujúceho.

9. Pred začiatkom vyučovacej hodiny žiak zaujme svoje miesto v triede a pokojne očakáva príchod vyučujúceho.

10. Žiak sa na vyučovaní správa slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, aktívne a tvorivo pracuje, nevyrušuje.

11. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.

12. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil alebo nevypracoval domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začatím hodiny a uvedie dôvod svojej nepripravenosti.

13. Žiak dbá o čistotu a poriadok v budove, v ktorej má vyučovanie aj v jej okolí.

14. Manipulovať s didaktickou technikou, svetelnými vypínačmi, oknami, žalúziami, zrkadlami na TO, VO,HO môžu žiaci len so súhlasom pedagóga a pod jeho dozorom.

15. Nie je dovolené nosiť do školy predmety, ktoré žiak na vyučovaní nepotrebuje. Ak vyučujúci takýto predmet objaví, žiakovi ho odoberie a vráti rodičom. škola nezodpovedá za stratu osobných vecí.

16. Keď žiak zistí stratu a rodič uzavrel poistnú zmluvu proti krádeži, oznámi to učiteľovi, na ktorého hodine stratu zistil. Ten zabezpečí spísanie zápisu o strate veci s povereným zamestnancom školy, ktorý vykoná ďalšie opatrenia.

17. Počas vyučovania majú žiaci vypnuté mobilné telefóny. V prípade nerešpektovania tohto príkazu učiteľ zoberie vypnutý telefón, vráti rodičom a upozorní ich na porušenie školského poriadku dieťaťom. Spíše zápisnicu o prevzatí mobilu.

18. Pri vstupe a odchode dospelej osoby z učebne žiaci pozdravia na pokyn vyučujúceho. Na hodinách pri písaní kontrolných prác žiaci nezdravia.

19. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú prostredníctvom pedagóga hlavného predmetu.

20. Na interných koncertoch, verejných koncertoch, kultúrnych akciách, výstavách v galériách, divadlách, súťažiach dodržiavajú žiaci pokyny vedúceho pedagóga a ostatných pedagogických zamestnancov. Rovnako dodržiavajú termín, miesto a čas sústredenia sa.

21. Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. Prvú pomoc pri úraze poskytne vyučujúci. škola bezprostredne po úraze zabezpečí:
a. odborné lekárske ošetrenie
b. informovanie rodiča
c. záznam o úraze

22. Počas prestávky sa riadia žiaci pokynmi vyučujúceho.

23. Žiaci neotvárajú okná bez prítomnosti vyučujúceho. Nie je dovolené z okien sa vykláňať a vykrikovať.

24. Žiak bez vážnych dôvodov vyučovanie nevynecháva. V TO ak žiak nenavštevuje všetky hlavné povinné predmety svojho ročníka –pri vynechaní 6 hodín triedny pedagóg (bez ohľadu na plnú účasť na nepovinných predmetoch – voliteľných) pošle upomienku vo forme sms rodičovi, ak ani po tejto sms dieťa nezačne navštevovať hlavné predmety, pedagóg pošle rodičovi písomnú upomienku podpísanú riaditeľkou, v ktorej bude uvedené podmienečné vylúčenie žiaka z daného študijného odboru. Ak ani po tejto upomienke žiak nezačne navštevovať hlavné predmety – bude nasledovne zo školy vylúčený.

25. Ak žiak vynechá 1 krát bezdôvodne prípadne z ľahkovážnych dôvodov súťaž, ktorej sa škola zúčastňuje, viac sa s jeho účasťou na súťažiach nebude počítať. Rodič bude následne upovedomený školou prostredníctvom upomienky.

26. Ak sa žiak 1 krát nezúčastní bezdôvodne, alebo z ľahkovážnych dôvodov vystúpenia, koncertu, viac sa s jeho účasťou nebude rátať. Rodič bude následne upovedomený školou prostredníctvom upomienky.

27. Pred každou akciou školy, kde sa vyžaduje vycestovanie mimo mesta školy je potrebný súhlas rodiča o účasti žiaka na tomto podujatí.

28. Žiaci majú zákaz fajčiť, požívať alkohol a iné omamné látky. V žiadnom prípade ich nesmú priniesť do školy ani na žiadne školské podujatie. Porušenie tohto zákazu sa bude posudzovať ako hrubé porušenie školského poriadku s následným prijatím prísnych opatrení.

29. Za hrubé porušovanie školského poriadku sa bude tiež považovať i vedomé ubližovanie spolužiakom, vedomé poškodzovanie školského majetku a krádeže.Čl. 4

Správanie sa žiakov cez prestávky

1.Prestávky využívajú žiaci na presun z učebne do učebne a na prípravu na ďalší vyučovací predmet.

2. Ak žiak príde na vyučovanie v časovom predstihu, správa sa na chodbe nehlučne a dbá o vlastnú bezpečnosť.

3. Papiere a rôzne odpadky odhadzujú žiaci do košov. Je zakázané rozhadzovať odpadky po chodbách, záchodoch alebo hádzať odpadky do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a inak znehodnocovať, znečisťovať, či ničiť prostredie školy i školského dvora.

4. Počas prestávok žiaci nevybiehajú z priestorov školy v prezúvkach.

5. Ak žiak pokračuje po vyučovacej hodine ďalšou vyučovacou hodinou má nad ním dozor pedagóg, s ktorým mal vyučovaciu hodinu, kým ho neodovzdá ďalšiemu pedagógovi, s ktorým bude mať nasledujúcu hodinu.

6. škola má vyhotovený plán dozoru, kde sú uvedené všetky postupy ako žiaci prichádzajú, odchádzajú na vyučovanie a kedy za nich preberá zodpovednosť pedagóg.


7. Žiak, ktorý má individuálne hodiny, či jednorázovú výučbu- to znamená nemá po vyučovacej hodine žiadnu ďalšiu výučbu, je za seba zodpovedný na chodbách školy sám.
Jeho povinnosťou je po výučbe čím skôr opustiť priestory školy. Prípadné postupy dopĺňa plán dozoru školy.

 

Čl. 5

Odchod žiakov zo školy

1. Po skončení vyučovacej hodiny si každý žiak očistí svoje pracovné miesto. Zo školy odchádza žiak bezprostredne po vyučovaní.

2. Z kolektívneho vyučovania žiaci odchádzajú na pokyn vyučujúceho, pod jeho vedením odchádzajú k miestu určenému na prezutie.

3. Z individuálneho vyučovania žiak odchádza na pokyn vyučujúceho a odíde k miestu určenému na prezutie.

4. V školských priestoroch sa žiaci bezdôvodne nezdržiavajú.

5. Žiak zo školy odchádza po skončení vyučovania nasledovne:
- mladší žiaci (prípravný ročník, 1. r, 2. r. ) len v sprievode zákonného zástupcu, rodič prevezme žiaka po skončení vyučovacej hodiny, aj ho prinesie.
- k prevzatiu podpíše jednorázovo súhlas (za dieťa je zodpovedný rodič)
-žiaci, ktorí odchádzajú po hodine domov sami a sami prichádzajú musia mať od rodiča podpísaný súhlas (za dieťa je zodpovedný rodič)
- ak sa dieťa vracia späť do školského klubu, z neho i prichádza je prevzaté vždy na základe podpisu vyučujúceho v danú hodinu podľa rozvrhu.
- starší žiaci odchádzajú zo školy na vlastnú zodpovednosť


Čl. 6

Starostlivosť o prostredie a majetok školy

1. Žiak nesmie poškodzovať školskú budovu a jej vnútorné zariadenie. úmyselné poškodenie alebo aj poškodenie z nedbanlivosti je žiak povinný v plnej miere uhradiť.

2. Učebnice, notový materiál, knihy a zošity každý žiak udržuje v čistote a je povinný
zabrániť ich poškodeniu. Ak žiak v priebehu šk. roka poškodí školskú knihu, noty,
musí zaplatiť podľa percentuálneho určenia. V prípade straty vypožičanej pomôc-
ky je žiak povinný uhradiť ju v plnej výške.

3. Ak žiak prechádza z našej školy na inú ZUš, vypožičané materiály vráti škole.

4. Všetky vypožičané školské predmety (učebnice, nástroje, kostýmy, knihy, noty atď.)
vráti žiak škole na konci každého školského roka.

5. Rôzny majetok ZUš si žiak vypožičia na škol. rok na podpis.

6. Žiaci TO majú povinnosť starať sa o kostým, ktorý je žiakovi ušitý a v prípade jeho straty musia zaplatiť jeho celú sumu.
-na konci školského roka žiaci TO majú povinnosť kostým, ktorý im škola dala vrátiť späť.
- ak sa žiak rozhodne kostým, ktorého určitú čiastku platila škola, si ponechať – môže tak urobiť, len po vyplatení jeho stanovenej čiastky , ktorú určí škola, aby sa kostým odkúpil od školy.
-ak žiak vráti poškodený kostým – musí vyplatiť škodnú čiastku určenú školou.

 Čl. 7

Bezpečnosť a ochrana zdravia

1. Žiaci sú povinní dodržiavať smernice a pokyny upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia nielen vlastnej osoby ale aj spolužiakov.

2. Žiakom je prísne zakázané fajčiť, piť liehové nápoje, prechovávať a užívať drogy a omamné látky. Porušenie tohto bodu sa berie ako hrubé porušenie správania žiaka.

3. Žiaci sú povinní rešpektovať Metodické usmernenie Mš SR č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách.

4.Všetci zamestnanci dbajú na to, aby sa žiaci pohybovali po chodbách a schodišti pokojne, aby sa nenaháňali, neskákali po schodoch a pod..(nebezpečenstvo úrazu)

5. Vyučujúci dbajú na to, aby žiaci nenosili do školy predmety ohrozujúce zdravie, taktiež žiadne cennosti. Za cennosti si zodpovedá dieťa samo.

6. Každý pedagóg na rôznych akciách školy sa bude automaticky podieľať na dozore žiakov.

7. Žiaci otvárajú okná a roztvárajú zrkadlá na TO len pod pedagogickým dozorom.

8. Zistené nedostatky a poruchy sú zamestnanci povinný hlásiť riaditeľke školy a následne ich zapíše do zošita porúch.

9. Pri organizovaní podujatí mimo školy je nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné predpisy.

10. Pri úraze žiaka, postupuje pedagóg podľa pokynov v Prevádzkovom poriadku.

11. Pri akciách školy môže mať pedagóg pod dozorom najviac 15 detí.

12. V prípade celodenného podujatia je pracovník povinný vypracovať organizačné zabezpečenie akcie.

 

Čl. 8

Pochvaly, pokarhania a výchovné opatrenia

1. Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných umeleckých škôl, ktoré boli schválené Mš SR dňa 29.01.2004 pod číslom 491/2003-091.

2.Za mimoriadny prejav aktivity, či úspech môže žiakovi škola udeliť :
a) nižší stupeň pochvaly – triednym učiteľom pred kolektívom žiakov a udelením diplomu za snahu, či konkrétnu aktivitu

b)vyšší stupeň pochvaly – ocenením riaditeľkou školy pred kolektívom žiakov(podľa jej uváženia – diplom, pohár, materiálna cena)

c)najvyšší stupeň pochvaly – ocenením riaditeľkou školy pred kolektívom podľa bodu b) a udelenie zvýhodnenia nejakej z povinností tohto žiaka podľa uváženia riaditeľky.

3.Za mimoriadne vzorné študentské výsledky a veľmi úspešné vykonanie záverečných skúšok, možno získať mimoriadnu odmenu, ktorú sa rozhodne udeliť riaditeľka v zmysle ňou stanovenej hodnoty a formy.

4.Za porušenie školského poriadku bude žiakovi uložené opatrenie na posilnenie disciplíny.

a)nižší stupeň I– napomenutie vyučujúcim (za zabúdanie pomôcok, nepravidelnú dochádzku a prípravu na vyučovanie)
- informovanosť rodiča prostredníctvom ŽK

b)nižší stupeň II- pokarhanie riaditeľkou školy po schválení v PR a informovanosť rodiča prostredníctvom ŽK

b)vyšší stupeň I –napomenutie vyučujúcim prostredníctvom sms rodičom a prostredníctvom ŽK (za vymeškávanie hlavných predmetov, závažnejšie porušenie školského poriadku)

c)vyšší stupeň II – zaslanie rodičom upomienky, či upozornenia (zároveň sa v tomto dokumente rodičom stanovia sankcie žiaka, prípadne opatrenia na danú situáciu)

d)najvyšší stupeň – vylúčenie žiaka zo školy

 

III. NARIADENIA ŠKOLY

1.Každý zamestnanec je povinný poznať a riadiť sa Prevádzkovým poriadkom školy, kde je presná organizácia školy a jej činností.

2.Vyučovanie je organizované v súlade s platnými Učebnými plánmi pri zachovaní dĺžky vyučovacích hodín:

a)1 hodina = 45 minút sa delí na 20 +25
b)1,5 hodina = 70 minút sa delí na 45+25, alebo 35+35

3.Každú zmenu rozvrhu, či priestoru vyučovania je potrebné ohlásiť vedeniu školy.

4.Každú zmenu, či neprítomnosť v práci je pedagóg povinný hlásiť včas riaditeľke školy s patričným odôvodnením.

5.Počas pracovnej doby môže pedagóg opustiť budovu školy len s vedomím riaditeľky školy.
Presun na elokované pracovisko sa neberie na vedomie, iba ak je v nesúlade s rozvrhom vyučujúceho.

6. Pedagóg je povinný dbať na estetickú, hygienickú a bezpečnú úpravu svojej triedy.

7. Pedagóg je povinný poznať a riadiť sa Pracovným poriadkom vypracovaným pre ZUš.

8. Každý pedagóg je povinný rešpektovať svojho nadriadeného (pedagóg vedúceho odboru atď...) a vykonať pokyny ním nariadené.

9. Každý zamestnanec je povinný zúčastňovať sa na poradách, na ktorú ho pozve poriadateľ ZUš. (poriadané : umeleckými odbormi, riaditeľkou, zástupkyňou riaditeľa, umeleckou radou, predmetovou komisiou, radou školy)

10. Pedagóg je povinný minimálne 2 x v školskom roku usporiadať rodičovské združenie , ak nie je usporiadané súhrnne pre celú školu.
Ak riaditeľka vyzve konkrétneho pedagóga k prítomnosti na ZRPš je povinný sa zúčastniť.

11. Každý pedagóg je povinný sledovať nástenku v hlavnej zborovni a v tanečnom kabinete na elokovanom pracovisku a riadiť sa jej informáciami a úlohami.

12. Pedagógovia sú povinný sledovať a dodržiavať organizačný poriadok (kalendár)jednotlivých akcií, porád.

13. Umelecké odbory a ich vedúci odborov sa stretávajú 1 krát za dva mesiace, kde rozoberú konkrétne problémy v danom odbore, podelia sa o skúsenosti vyučujúcich a preberú ďalší proces , či zmeny vyučovania v danom odbore. Vedúci odborov je povinný vyhotoviť 2x v školskom roku hodnotenie svojich podriadených zamestnancov.

14. Umelecká rada sa stretáva podľa potreby akcií a umeleckých potrieb školy.

15. Predmetová komisia sa stretáva podľa potrieb riešenia problémov v škole a na prerokovanie ŠVP.

16. ZRPš sa koná minimálne 2x v školskom roku. (môže byť aj spoločne pre všetky odbory)

17. školská rada sa stretáva na vyzvanie riaditeľa a inak podľa stanov pre školskú radu.

18. Každý pedagóg je povinný myslieť na kontinuálne vzdelávanie a nahlási riaditeľke školy v stanovenom termíne plán svojho vzdelávania.


19. Žiak je povinný uhradiť školné v stanovenom termíne:
Do 15.10. – za mesiace: september – január
Do 30.01 – za mesiace: február – jún

20. Žiak je povinný uhradiť poplatok ZRPš do 30. 01. za celý školský rok.

21. Ak žiak z rôznych dôvodov nemôže pokračovať v štúdiu, je možné na konci polroka
- k 31. januáru a k 30. júnu žiaka odhlásiť zo štúdia. Odhlásiť žiaka zo štúdia môže
len zákonný zástupca prostredníctvom odhlášky, ktorú mu na vyžiadanie predloží triedny učiteľ.
-dôvod odhlásenia:
a)z vážnych rodinných dôvodov
b)zo zdravotných dôvodov
c)z dôvodu odsťahovania sa
d)z dôvodu problematického dochádzania

22. Žiak môže zo závažných dôvodov prerušiť štúdium na konci polroka - k 31. januáru
a k 30. júnu na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu so súhlasom riaditeľ-
ky školy maximálne na jeden školský rok.

23. Žiak môže byť opätovne zaradený do štúdia /po prerušení štúdia/ po vykonaní
komisionálnej skúšky.

24. Zmeny v osobných údajoch žiaka je povinný nahlásiť zákonný zástupca učiteľovi
hlavného predmetu, prípadne riaditeľke školy.

25. Žiakov zadeľuje a prideľuje vyučujúcim riaditeľstvo školy. Žiadosti rodičov
písomnou formou môžu byť zohľadnené.

26. Pedagóg, ktorý je zodpovedný za akciu, ktorú poriada, alebo sa jej zúčastní ZUš so svojimi žiakmi je povinný z akcie spísať hodnotenie, kde uvedie klady a zápory.

27. Všetci zamestnanci sú povinní:
a)prácu vykonávať osobne, podľa pracovnej zmluvy a náplne v určenom čase,

b)pracovať riadne, plniť pokyny nadriadených v súlade s právnymi predpismi,

c)udržiavať poriadok na svojom pracovisku, oznamovať bezprostredne nadriadenému pracovníkovi nedostatky a poruchy, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu zdravia, k poškodeniu majetku a podľa možností sa zúčastní na ich odstránení,

d)nepožívať alkohol ani iné omamné látky na pracovisku, nenastupovať do práce pod ich vplyvom a dodržiavať zákaz fajčenia na pracovisku

e)ihneď oznámiť zmeny súvisiace so zmenami v osobných pomeroch (sobáš, zmena bydliska, rozvod,...), ktoré majú význam pre nemocenské poistenie, daňové poistenie a ďalšie.
f)byť 10 min. pred začatím vyučovacieho procesu na pracovisku a odchádzať z neho až po jeho skončení. Bez súhlasu vedenia zamestnanec nesmie opustiť školu predčasne. Tento čas by sa rátal ako zameškaný pracovný čas.

g)pracovať nadčas, ak mu vedenie prácu nadčas nariadila

h)dodržiavať právne predpisy na zabezpečenie bezpečnosti pri práci

ch)zamestnanci zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobia porušením či nesplnením si povinností, prípadne úmyselným konaním

i)zamestnanec, ktorý sa dozvie, alebo je svedkom pracovného úrazu, zabezpečí prvú pomoc a ihneď upovedomí riaditeľku školy (to isté sa týka žiakov)

j)viesť záznam o príchode a odchode do a zo zamestnania

k)riadiť sa rozvrhom dní pre zamestnancov a jeho prípadnými obmenami

l)pri riešení konkrétnych otázok vychádza zamestnanec z pracovno – právnych predpisov, rešpektuje ZP, Pracovný poriadok, Organizačný poriadok, Prevádzkový poriadok a ostatné súvisiace predpisy

27. Všetci zamestnanci sú povinní zaujímať sa o pohyb cudzích osôb v priestoroch školy, sprevádzať ich na miesto určenia, nenechávať ich samých a takto predchádzať najmä možným krádežiam, či iným rušivým momentom.

28. Počas pracovnej doby je zakázané prijímať návštevy cudzích osôb a rodinných príslušníkov.

29.Pedagogická dokumentácia sa vypĺňa podľa vnútorne vypracovaného predpisu ZUš Petržalská 21, Kežmarok


IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmeny v školskom poriadku školy schvaľuje riaditeľka školy po prerokovaní na
pedagogickej rade školy.
2. Ruší sa platnosť školského poriadku z dňa 01.02.2009 a platnosť Vnútorného poriadku školy zo dňa 01.01.2009.
3. Tento školský poriadok nadobúda účinnosť 02.9.2010.
4. Prílohou školského poriadku sú Metodické pokyny na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov základných umeleckých škôl, schválené Mš SR dňa 29.
januára 2004 pod číslom 491/2003-091.
5. Tento školský poriadok dopĺňa Vnútorný poriadok školy pre žiakov, Prevádzkový poriadok, Pracovný poriadok, Organizačný poriadok, Vyhláška o ZUš 324/2008 Z. z. zo 6. augusta 2008.
7.O oboznámení sa s týmto poriadkom dávajú súhlas zamestnanci podpismi na prezenčnú listinu dodanú k tomuto dokumentu.

Schválené Pedagogickou radou v Kežmarku, 26.8.2013

 


« predošlá  |   HORE  |   ďalšia »Základná umelecká škola © Kežmarok 2010, Powered by cmsimple, graphics by zemk.com, Login