zakladna umelecka skola kezmarok

koncepcia

Koncepcia rozvoja Základnej umeleckej školy, Petržalská 21

 

Vypracoval: Mgr. Peter Pavličko

 

 

 

 

Moja filozofia školy
    Poslaním výchovy a vzdelávania ZUŠ je pomôcť človeku, aby sa vedel orientovať vo svete kultúry a realizoval plnohodnotne svoj umelecký talent.
    Snahou školy bude rozvinúť umelecký potenciál každého dieťaťa. ZUš naučí žiakov kreatívne myslieť a umelecky pracovať jednotlivo
    i kolektívne. Podporí prezentáciu mladých talentov na verejnosti a pripraví svojich žiakov na vyššie umelecké vzdelanie do stredných škôl, prípadne umeleckých súborov (profesionálnych, neprofesionálnych). škola svojou činnosťou zabezpečí zdravý citový život detí. V okolí Kežmarku svojou prezentáciou ZUš vychová umeleckých divákov.

 

Vízia školy
škola by mala byť v regióne kultúrnym, umeleckým a spoločenským centrom. ZUŠ chce dosiahnuť status kvalitnej otvorenej umeleckej školy so spoločenstvom žiakov, pedagógov
a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania s ohľadom i na kvalitnú umeleckú prezentáciu. škola by mala vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, citlivé a kreatívne, schopné uplatniť sa v kultúrnej spoločnosti so špecifickým dôrazom na:

 

Vzdelanie – vytvoriť prostredie širšej ponuky umeleckých výchovno-vzdelávacích príležitostí, zamerať sa na skvalitnenie služieb vo výchovno – vzdelávacom procese.

 

Vzájomná úcta talentov- žiakov viesť k úcte jednotlivých umeleckých odborov a k ich vzájomnému prepojeniu a spolupráci medzi sebou.

 

Prezentácia- učiť žiakov adekvátne sa kvalitne umelecky prezentovať na verejnosti. Súťažne podporiť a motivovať jednotlivcov i kolektívy.

 

Podpora kreativity- viesť žiakov k čo najväčšej kreativite, umeleckej slobode a využitiu vlastnej osobnosti v zvolenom umeleckom smere.

 

Harmonická osobnosť- zo žiakov sa snažiť vytvoriť harmonickú osobnosť – naplnenú psychicky, emocionálne i fyzicky. Vyzdvihnúť emocionalitu žiaka a jej využitie v umení.

 

Podpora rodiny – prehlbovať spoluprácu rodiny a školy formou angažovanosti rodičov do diania v škole, a tak posilniť vzájomné vzťahy.

 

Vzdelávanie pedagógov- dať možnosť pedagógom sa v svojom umeleckom odbore ďalej profesne vzdelávať a zdokonaľovať.

 

Vzťah k okoliu a regiónu- formovať u detí hrdosť na kultúrne tradície regiónu a regionálnu kultúru, vytvárať aktívny zásah do umeleckého života mesta Kežmarok.

 

Podpora umeleckých súborov- poukázať a podporiť umelecké súbory v okolí Kežmarku výchovou ich potencionálnych členov v budúcnosti. (napr.: FS Magura, DFS Maguráčik, TšC Tempo, DFS Goralik, Dychovka-Kežmarčanka,...)

 

Stop drogám, vulgarizmu a vandalizmu- naučiť žiakov využiť plnohodnotne, prospešne svoj voľný čas a poukázať na nepriazeň drog, vulgarizmu a vandalizmu. Uvedomiť si vyššiu hodnotu človeka zaoberajúceho sa svojim vzdelávacím i umeleckým rastom.

 

Špecifiká základnej umeleckej školy:

 

ZUŠ Petržalská 21 má tri umelecké odbory:
Hudobný odbor (zameraný na dychové oddelenie, keyboard,klavír, organ, husle,kontrabas, gitara, akordeón, spev)
Výtvarný odbor
Tanečný odbor (všetky základné tanečné štýly a voľné predmety- hip-hop a disco)

 

V Hudobnom odbore vyučuje:
Mgr. P. Pavličko, Mgr. S. Zimová, Mgr. J.Dilský, Mgr. M. Šimonov,  Mgr. Valéria Záhradníková, Mgr. M. šabla, Ľ. Chládek, BcA. V. Osvaldová, B. Klempár
Výtvarný odbor:
Mgr. J. Galliková, J. Kučkovská
Tanečný odbor:
Mgr. M. Svocáková, Bc. D. Háberová, Bc. S. Točeková,
Mgr. Radoslava Jakubčáková
 

 

ZUŠ sídli na Petržalskej 21, Kežmarok v podnájme na Zš sv. Kríža v Kežmarku. Vyučuje sa aj na elokovanom pracovisku na ZŠ Dr. Fischera 2.
 

 

Hlavné špecifikum - hudobný odbor je zameraný na dychové nástroje, klavír, keyboard, organ, husle, gitaru, akordeón, spev . škola má veľmi silný tanečný odbor (z hľadiska počtu žiakov a úspechov na súťažiach).a výtvarný odbor.

 

 

Vízia školy na ďalšie obdobie

 

Základná umelecká škola má žiakom poskytovať umelecké vzdelanie. Z vlastnej skúsenosti vieme, aké je pre dieťa dôležité vytvoriť si kladný vzťah k umeniu, pretože škola má záujmový charakter – nie je povinná. O to viac má mať škola záujem vytvoriť pozitívnu klímu pre prácu pedagógov, ktorá má priamu účinnosť na žiakov. Žiak má do školy chodiť rád. Umenie sa nedá vnucovať. Najprv je potrebný pozitívny vzťah, a následne na to sa žiak zasväcuje do umenie a vytvára si svoj vzťah. Kvalitný pedagóg pri tom zohráva veľkú úlohu.

            Škola disponuje kvalifikovanými pedagógmi, ktorí si v súčasnosti ešte stále zvyšujú kvalifikácie, čo je obrovské pozitívum pre školu. V súčasnosti ma tri odbory: tanečný, hudobný a výtvarný. Do budúcnosti sa plánuje otvoriť aj  literárno – dramatický odbor. Jeho využitie vidím v spolupráci so všetkými odbormi. Cieľom by mohla byť realizácia muzikálu, ktorý by sa ďalej ponúkal pre základné školy, nielen v našom meste ako výchovný program. Tým by sme prispeli k zviditeľneniu školy samotnej a zároveň aj mesta.

            V hudobnom odbore vidím ako pozitívum to, že sa žiaci po ukončení štúdia na našej škole aj naďalej venujú hudbe, či už na konzervatóriách VŠMU alebo ako aktívni hudobníci vo svojich mestách alebo pôsobiskách. V blízkej budúcnosti máme naplánované vytvoriť školskú kapelu, ktorá bude zložená z našich šikovných  nadaných žiakov. Táto kapela sa bude prezentovať počas našich koncertov, ale bude vhodná aj pre mestské akcie napr. EĽRO, Mikuláš v meste a pod. Myslím si, že v súčasnosti je na našej škole široký výber výuky hudobných nástrojov, kvalitu školy dokazujú už aj dosiahnuté výsledky žiakov.

            Výtvarný odbor naďalej vedie žiakov ako sa vyjadriť cez výtvarné umenie. Učí výtvarnému jazyku, ktorým žiaci podávajú von svoje emócie a vnímanie okolitého sveta. Tým prispievajú k budovaniu citlivej osobnosti, plnej emócii. vzdelávanie vo výtvarnom odbore rozvíja dispozície žiakov, ako je vnímanie, predstavivosť, myslenie a vyjadrovanie, estetické cítenie a tvorivosť. Aktívne činnosti výtvarníkov povzbudzujú ku kreativite.
Vzdelávací obsah výtvarného odboru je tvorený v jednotlivých predmetoch: kresba, maľba, grafika. V tomto školskom roku sa zakúpil kvalitnejší fotoaparát, ktorý umožňuje prácu s fotografiou, a tým ponúkol rozšíriť možnosti výučby vo výtvarnom odbore ako napr. fotografia, koláže....s tým súvisí aj zakúpenie výkonnejšieho pc pre výtvarným odbor, ktorý zvládne aj ťažšie grafické operácie. Ďalším cieľom pedagógov VO je rozbehnúť prácu s hlinou, na ktorú je potrebné zakúpenie vypalovacej pece. Prostredníctvom nej by sa žiaci zamerali na výrobu hlinených výrobkov. Tým by sa opäť dala nadviazať spolupráca s mestom v tvorbe propagačných suvenírov (aj na medzinárodnej úrovni).

            Tanečný odbor tvorí najväčšiu časť z celkového počtu žiakov ZUŠ. Pedagogóvia TO učia deti prejaviť svoje emócie cez tanec a pohyb. Učia nielen tanec ako taký, ale tiež sa zameriavajú na výchovu detí  k zdravému životnému štýlu. Pomáhajú k zdravému vývinu detského organizmu, keďže dnešný trend detí je zameraný na pasívne trávenie voľného času napr. pri PC, čo spôsobuje obezitu a poruchy metabolizmu. Preto hlavnou víziou
TO je zdravie našich kežmarskych detí.  Okrem výučby povinných predmetov – klasika, jazz, ľudový tanec, sa deťom dostáva aj tanečná prax. Tou si žiaci reálne vyskúšajú účinkovať v choreografiách, prejavovať svoje city, emócie, ale aj vážiť si tímovú prácu , prácu v kolektíve a cenniť si hodnotu priateľstva. Buduje sa pocit zodpovednosti. Víziou TO je rozšíriť pedagogický kolektív odboru z dôvodu vysokého záujmu o štúdium na našej ZUŠ. Kvalifikovaných tanečných pedagógov je v regióne málo. Musíme si získať študentov konzervatórií a presvedčíť ich o tom, že Kežmarok je okrem iného aj silné tanečné mesto s bohatou tanečnou históriou (Magura, Tempo..) . Naďalej budeme prezentovať mesto na súťažiach, kde už máme vybudované svoje meno, a konkurencia má často pre nami rešpekt. Výsledkom našej práce je aj účasť na Majstrovstvách sveta v Dánsku..a touto cestou by sme sa chceli uberať aj naďalej. V budúcnosti by sme chceli tiež usporiadať tanečnú súťaž pre všetky deti zo Slovenska. Je potrebné ešte odhlučniť tanečné miestnosti, vybaviť triedy kvalitným ozvučením a pomôckami pre tanec, tiež by bolo dobré poskytnúť žiakom TO kvalitnú tanečnú podlahu – baletizol.

Viziou tejto školy je naďalej ponúkať kvalitu vyučovania, založenú aj na osobnom príklade pedagógov (neustále sa zdokonaľovanie, aktivné sa zapájanie do spoločenských udalostí – koncerty, plesy, vystúpenia).  Myslím, že práve silou mladého dynamického kolektívu , schopného sa prispôsobiť novým trendom doby, a schopnosťou rýchlo reagovať na vízvy žiakov ale aj rodičou,  sme schopní prilákať veľký počet nových žiakov a budovať umeleckú základňu v Kežmarku.

 

 

 

 

Motto –„ Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.“

« predošlá  |   HORE  |   ďalšia »Základná umelecká škola © Kežmarok 2010, Powered by cmsimple, graphics by zemk.com, Login