zakladna umelecka skola kezmarok

hudobný odbor

„Hudba je zjavenie vyššieho rozumu a múdrosti.“
Ludwig van Beethoven

„Hudba je záchrana pred obyčajným slovom.“
Romain Rolland

 

Vzdelávací obsah hudobného odboru umožňuje žiakom pomocou aktívnej interpretácie alebo tvorby a pomocou získaných vedomostí z hudobnej teórie využívať hudbu ako prostriedok vzájomnej komunikácie a osobného umeleckého sebavyjadrenia.

Vyučovanie v hudobnom odbore prebieha v troch prepojených rovinách povinných predmetov.

  • a) Individuálna forma štúdia
  • b) Skupinová forma štúdia (súborová hra, atď...)
  • c) Hudobná náuka

Cieľom je vychovať poučeného interpreta a poslucháča schopného prepojiť hudobnú teóriu s praxou a hlbšie prežívať hudobné umelecké dielo.
Hlavným cieľom však pre nás je vychovať odborného hudobného aktéra a vnímateľa, v ktorom hra na hudobnom nástroji, či počúvanie hudby, cit k hudobnej tvorbe a vnímaniu ostane navždy.
 

Formy štúdia (pre rok 2014/15)

Prípravné štúdium – deti od 5. roku – trvanie 2 roky PPš
                                    deti od 6. roku – trvanie 1 rok Pš

Vyučovanie: 2x týždenne 45 min.; forma: skupinové vyučovanie

Základné štúdium - žiaci od 7. roku

primárne umelecké vzdelanie /1.-4.roč 1.časti I stupňa/ 4 roky

sekundárne umelecké vzdelanie /1.-4.roč 2.časti I stupňa/ 4 roky

II.stupeň - 4roky

Vyučovanie: 2x týždenne - zvolený nástroj /2x35min alebo 25min a 45 min, starší žiaci možnosť 70 hodiny/,
1x týždenne - hudobná náuka, 45 min primárny stupeň

1x týždenne - hudobná náuka, 70 min sekundárny stupeň

škola poskytuje tiež možnosť štúdia pre dospelých. Popri výučbe každého hudobného nástroja (hlavného predmetu) je žiak povinný absolvovať predmet hudobnej náuky, ktorý sa vyučuje kolektívne.

V školskom roku 2014/15 má hudobný odbor 84 žiakov, ktorí sa učia hrať na rôznych hudobných nástrojoch, navštevujú sólový spev, hudobnú náuku a muzicírujú v súboroch.

 

V súčasnosti hudobný odbor ponúka výučbu na hudobných nástrojoch:

klavír, organ, priečna flauta, zobcová flauta,klarinet, saxofón, husle, kontrabas, akordeón, gitara, keyboard. Vyučuje sa prípravná hudobná výchova, hudobná náuka, hlasová výchova, sólový spev.

Žiaci si môžu spolu zamuzicírovať v ľudovej hudbe DFS Maguráčik,v komornej hre.
Spolupracujú pri tvorbe rôznych projektov školy.

Každoročne sa žiaci HO verejne prezentujú na rozmanitých kultúrnych akciách školy: verejné koncerty, triedne koncerty, výchovné koncerty. Spestrením programov sú aj vystúpenia žiackeho komorného orchestra so svojim rôznorodým repertoárom.

Práca v súbore prináša žiakom hlavne psychickú pohodu, vyrovnanosť, skúsenosť pracovať v kolektíve a zároveň radosť zo spoločného muzicírovania.

Každé dieťa si však vyžaduje individuálny prístup pedagóga, ktorý má tvorivo podchytiť a rozvíjať jeho umelecký potenciál. V rámci jednotlivých hudobných oddelení sa platné učebné osnovy obsahovo modifikujú podľa individuálnych schopností žiakov a ich inklinácií k hudobným štýlom a žánrom.

Talentovaní žiaci reprezentujú školu na súťažiach.


Pedagógovia hudobného odboru (2015/16)

 

  Mgr. šimonov Matúš
  - kontrabas, hudobná náuka

 
                      

  Mgr. Zimová Sylvia 
  - husle, hudobná náuka
 

 "Aj najdlhšia cesta sa začína obyčajným

 krokom"

  


  Mgr. Dilský Jaroslav

 - zobcová flauta, altová flauta, trúbka, klarinet,

 saxofón

 "Poctivá pedagogická práca - výchova harmonického človeka"

 

  

  Mgr. Marián Šabla

  - akordeón, keyboard

 

 

 

 
  Mgr. Šimonovová Lucia

 - klavír, keyboard
momentálne MD

  Mgr. Pavličko Peter

  - organ,keyboard, korepetícia HO,

 

 

 

 

 

  Ľubomír Chládek

  - gitara

 

 

                      Bc. Vladimír Kubáň

                     - gitara

 

Eva Halčinová DiS.art

- spev

 

Michaela Bukovinská

- spev

Oľga Ničpanová

- klavír, korepetícia

 

Marián Leskovjanský DiS.art

- klavír, keyboard

 


« predošlá  |   HORE  |   ďalšia »Základná umelecká škola © Kežmarok 2010, Powered by cmsimple, graphics by zemk.com, Login